{"post_id":246,"title":"2018… um Wee fir an den CGDIS","content":"G\u00ebschter Owend\u00a0huet den\u00a0Inneminister\u00a0Dan Kersch d'Rettungsd\u00e9ngschter\u00a0aus dem ganzen Land op den\u00a0traditionellen\u00a0Neijoerschpatt op Rued-Sir an de Syrkus invit\u00e9iert.\r\nEng ganz Partie Vertrieder vu\u00a0Pompjeescorpsen\u00a0esou ew\u00e9i\u00a0aus den Zenteren haten\u00a0de Wee op Rued fonnt.\r\nEt freet eis ze h\u00e9ieren\u00a0dass de Buergermeeschter vun der Gemeng Betzder Jean-Fran\u00e7ois Wirtz, nach d\u00ebst\u00a0Joer de Grondsteen fir d\u00e9i\u00a0nei Kas\u00e4r vun de Menster Pompjee\u00ebn\u00a0lee\u00ebn well.\r\nAusserdeem h\u00e4lt\u00a0de Minister Dan Kersch fest, dass d\u00e9i\u00a0nei Struktur am Rettungsd\u00e9ngscht, de\u00a0Corps grand-ducal d\u2019incendie et de secours - CGDIS, den 1. Juli 2018 operationell\u00a0soll sinn.\r\n\r\nPompjee\u00ebn vum CISM hunn deen Owend\u00a0an Zesummenaarbecht\u00a0mat der Gemeng Betzder d'Gedr\u00e9nks\u00a0an d'Iessen\u00a0zerw\u00e9iert.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-08-41-47.jpg","gallery":[{"img":{"ID":248,"id":248,"title":"Foto 17.01.18, 14 12 01","filename":"Foto-17.01.18-14-12-01.jpg","filesize":233407,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/2018-um-wee-fir-an-den-cgdis\/foto-17-01-18-14-12-01\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"foto-17-01-18-14-12-01","status":"inherit","uploaded_to":246,"date":"2018-01-17 13:45:36","modified":"2018-01-17 13:45:36","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1600,"height":1200,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-300x225.jpg","medium-width":300,"medium-height":225,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-768x576.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":576,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-1024x768.jpg","large-width":840,"large-height":630,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1152,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01.jpg","2048x2048-width":1600,"2048x2048-height":1200,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-250x188.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":188,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-500x375.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":375,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-800x600.jpg","_large-width":800,"_large-height":600,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Foto-17.01.18-14-12-01-1200x900.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":900}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"2018-um-wee-fir-an-den-cgdis","date_add":1516200560,"date_updt":1516200560,"orderindex":0}

2018… um Wee fir an den CGDIS

17 Januar 2018


Gëschter Owend huet den Inneminister Dan Kersch d'Rettungsdéngschter aus dem ganzen Land op den traditionellen Neijoerschpatt op Rued-Sir an de Syrkus invitéiert.
Eng ganz Partie Vertrieder vu Pompjeescorpsen esou ewéi aus den Zenteren haten de Wee op Rued fonnt.
Et freet eis ze héieren dass de Buergermeeschter vun der Gemeng Betzder Jean-François Wirtz, nach dëst Joer de Grondsteen fir déi nei Kasär vun de Menster Pompjeeën leeën well.
Ausserdeem hält de Minister Dan Kersch fest, dass déi nei Struktur am Rettungsdéngscht, de Corps grand-ducal d’incendie et de secours - CGDIS, den 1. Juli 2018 operationell soll sinn.

Pompjeeën vum CISM hunn deen Owend an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Betzder d'Gedrénks an d'Iessen zerwéiert.

zurück