{"post_id":208,"title":"Chr\u00ebschtmaart\u00a0beim Syrkus zu Rued-Sir","content":"Vum 1. bis den 3. Dezember 2017 ass Chr\u00ebschtmaart\u00a0beim Syrkus zu Rued-Sir.\r\nAll weider Info fannt dir hei um Flyer.\r\nD'Pompjee\u00ebn Menster free\u00ebn\u00a0sech Iech do ze begr\u00e9issen.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Flyer-Kr\u00ebschtmaart-Rued-2017-567x800.jpg","gallery":[{"img":{"ID":64,"id":64,"title":"p1010407","filename":"P1010407.jpg","filesize":9674752,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/media\/chreschtdag-2016\/p1010407\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"p1010407","status":"inherit","uploaded_to":63,"date":"2016-12-05 08:51:25","modified":"2016-12-05 08:51:25","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":5472,"height":3648,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-300x200.jpg","medium-width":300,"medium-height":200,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-768x512.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":512,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-1024x683.jpg","large-width":840,"large-height":560,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1024,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1365,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-250x167.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":167,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-500x333.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":333,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-800x533.jpg","_large-width":800,"_large-height":533,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/P1010407-1200x800.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":800}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"chreschtmaart-beim-syrkus-zu-rued-sir","date_add":1511178723,"date_updt":1511178848,"orderindex":0}

Chrëschtmaart beim Syrkus zu Rued-Sir

20 November 2017


Vum 1. bis den 3. Dezember 2017 ass Chrëschtmaart beim Syrkus zu Rued-Sir.
All weider Info fannt dir hei um Flyer.
D'Pompjeeën Menster freeën sech Iech do ze begréissen.

zurück