{"post_id":441,"title":"CISM goes Superjhemp","content":"Freides, den 2. November 2018 heescht\u00a0et zu Rued-Sir am Syrkus\r\ne SUPER KINOSOWEND.\r\n\r\nUm 18.30 Auer zerw\u00e9iere\u00a0mir e kale\u00a0Plat mat L\u00ebtzebuerger Spezialit\u00e9iten\r\n(op Reservatioun), natierlech d\u00e4erf\u00a0de Kachk\u00e9is\u00a0deen Owend net feelen.\r\nFir eis kleng Superhelden ass och beschtens gesuergt.\r\n\r\nUm 20.30 Auer leeft de neie Film \"De Superjhemp Ret\u00f6rns\".\r\n\r\nTicket'en k\u00ebnnt dir iwwer\u00a0info@cism.lu,\r\nbei all Member vun de Menster Pompjee\u00ebn\r\noder zu Rued-Sir am Duerfbuttek\u00a0\"Beim Lis\" kafen.\r\n\r\nDe CISM freet sech op e SUPER Owend.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Facebook.jpg","gallery":[{"img":{"ID":443,"id":443,"title":"Flyer A5 sans crop","filename":"Flyer-A5-sans-crop.jpg","filesize":1771503,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/cism-goes-superjhemp\/flyer-a5-sans-crop\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"flyer-a5-sans-crop","status":"inherit","uploaded_to":441,"date":"2018-10-18 15:34:22","modified":"2018-10-18 15:34:22","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1749,"height":2481,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-211x300.jpg","medium-width":211,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-768x1089.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1089,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-722x1024.jpg","large-width":722,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop.jpg","1536x1536-width":1083,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop.jpg","2048x2048-width":1444,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-176x250.jpg","_thumb-width":176,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-352x500.jpg","_medium-width":352,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-564x800.jpg","_large-width":564,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Flyer-A5-sans-crop-1200x1702.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1702}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"cism-goes-superjhemp","date_add":1539884091,"date_updt":1539948243,"orderindex":0}

CISM goes Superjhemp

18 Oktober 2018


Freides, den 2. November 2018 heescht et zu Rued-Sir am Syrkus
e SUPER KINOSOWEND.

Um 18.30 Auer zerwéiere mir e kale Plat mat Lëtzebuerger Spezialitéiten
(op Reservatioun), natierlech däerf de Kachkéis deen Owend net feelen.
Fir eis kleng Superhelden ass och beschtens gesuergt.

Um 20.30 Auer leeft de neie Film "De Superjhemp Retörns".

Ticket'en kënnt dir iwwer info@cism.lu,
bei all Member vun de Menster Pompjeeën
oder zu Rued-Sir am Duerfbuttek "Beim Lis" kafen.

De CISM freet sech op e SUPER Owend.

zurück