{"post_id":328,"title":"De CISM seet MERCI","content":"E grousse Merci fir hiren D\u00e9ngscht\u00a0geet u folgend Leit, d\u00e9i d\u00ebst\u00a0Joer op Nationalfeierdag vum Buergermeeschter Jean-Fran\u00e7ois Wirtz a sengen Sch\u00e4ffen Marc Ries a Reinhold (Holdy) Dahlem zu Betzder am Institut hier Medail iwwerreecht\u00a0kritt hunn.\r\n\r\nFir 25 Joer D\u00e9ngscht\r\nGianny Sgorlon\r\n\r\nFir 15 Joer D\u00e9ngscht\r\nAlain Buchler\r\nMax Decker\r\nSerge Frieden\r\nDaniel Juchems\r\nCharel Marso\r\nPol Winandy\r\nBob Wiscourt","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4536-copie-800x454.jpg","gallery":[{"img":{"ID":329,"id":329,"title":"IMG_4601 copie","filename":"IMG_4601-copie.jpg","filesize":1916581,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/de-cism-seet-merci\/img_4601-copie\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"img_4601-copie","status":"inherit","uploaded_to":328,"date":"2018-06-28 15:16:57","modified":"2018-06-28 15:16:57","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":4772,"height":2712,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-300x170.jpg","medium-width":300,"medium-height":170,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-768x436.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":436,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-1024x582.jpg","large-width":840,"large-height":477,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":873,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1164,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-250x142.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":142,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-500x284.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":284,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-800x455.jpg","_large-width":800,"_large-height":455,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/IMG_4601-copie-1200x682.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":682}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"de-cism-seet-merci","date_add":1530206415,"date_updt":1530206951,"orderindex":0}

De CISM seet MERCI

28 Juni 2018


E grousse Merci fir hiren Déngscht geet u folgend Leit, déi dëst Joer op Nationalfeierdag vum Buergermeeschter Jean-François Wirtz a sengen Schäffen Marc Ries a Reinhold (Holdy) Dahlem zu Betzder am Institut hier Medail iwwerreecht kritt hunn.

Fir 25 Joer Déngscht
Gianny Sgorlon

Fir 15 Joer Déngscht
Alain Buchler
Max Decker
Serge Frieden
Daniel Juchems
Charel Marso
Pol Winandy
Bob Wiscourt

zurück