{"post_id":341,"title":"De CISM w\u00ebnscht eng sch\u00e9in Summervakanz","content":"D'Vakanz ass am gaangen\u00a0an esou ass och g\u00ebschter\u00a0Owend d\u00e9i\u00a0lescht \u00dcbung virun der Summerpaus vum CIS Menster ofgehalen\u00a0ginn.\r\nAlles ass nach eng k\u00e9ier\u00a0kontroll\u00e9iert, gebotzt a geraumt ginn.\u00a0Zum Schluss ass nach zesummen eng Pizza giess\u00a0ginn.\r\n\r\nNatierlech stinn mir och iwwert\u00a0Summervakanz am D\u00e9ngscht\u00a0vum Bierger a w\u00e4erten\u00a0Iech wei gewinnt mat Artikelen an Infoen op eisem Site - www.cism.lu, op Facebook esou w\u00e9i op Instagram um Lafenden halen.\r\n\r\nPorte ouverte vun de Menster Pompjee\u00ebn ass Sonndes, den 29. Juli ab 11.00 Auer esou ew\u00e9i\u00a0d'Aweiung\u00a0vun der neier VW Amarok Freides, den 17. August um 17.30 Auer.\r\n\r\nDe CISM w\u00ebnscht jidderengem\u00a0a besonnesch sengen Memberen eng sch\u00e9in Summervakanz.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-58-31-600x800.jpg","gallery":[{"img":{"ID":345,"id":345,"title":"Foto 16.07.18, 19 55 37","filename":"Foto-16.07.18-19-55-37.jpg","filesize":1983204,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/de-cism-wenscht-eng-schein-summervakanz\/foto-16-07-18-19-55-37\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"foto-16-07-18-19-55-37","status":"inherit","uploaded_to":341,"date":"2018-07-17 13:41:09","modified":"2018-07-17 13:41:09","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":3024,"height":4032,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-225x300.jpg","medium-width":225,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-768x1024.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1024,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-768x1024.jpg","large-width":768,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37.jpg","1536x1536-width":1152,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37.jpg","2048x2048-width":1536,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-188x250.jpg","_thumb-width":188,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-375x500.jpg","_medium-width":375,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-600x800.jpg","_large-width":600,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-19-55-37-1200x1600.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1600}}},{"img":{"ID":343,"id":343,"title":"Foto 16.07.18, 20 27 22","filename":"Foto-16.07.18-20-27-22.jpg","filesize":2035968,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/de-cism-wenscht-eng-schein-summervakanz\/foto-16-07-18-20-27-22\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"foto-16-07-18-20-27-22","status":"inherit","uploaded_to":341,"date":"2018-07-17 13:41:03","modified":"2018-07-17 13:41:03","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":3828,"height":3024,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-300x237.jpg","medium-width":300,"medium-height":237,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-768x607.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":607,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-1024x809.jpg","large-width":840,"large-height":664,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1213,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1618,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-250x197.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":197,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-500x395.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":395,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-800x632.jpg","_large-width":800,"_large-height":632,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-27-22-1200x948.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":948}}},{"img":{"ID":342,"id":342,"title":"Foto 16.07.18, 20 35 03","filename":"Foto-16.07.18-20-35-03.jpg","filesize":1854449,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/de-cism-wenscht-eng-schein-summervakanz\/foto-16-07-18-20-35-03\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"foto-16-07-18-20-35-03","status":"inherit","uploaded_to":341,"date":"2018-07-17 13:41:00","modified":"2018-07-17 13:41:00","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":3024,"height":4032,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-225x300.jpg","medium-width":225,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-768x1024.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1024,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-768x1024.jpg","large-width":768,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03.jpg","1536x1536-width":1152,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03.jpg","2048x2048-width":1536,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-188x250.jpg","_thumb-width":188,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-375x500.jpg","_medium-width":375,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-600x800.jpg","_large-width":600,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-16.07.18-20-35-03-1200x1600.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1600}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"de-cism-wenscht-eng-schein-summervakanz","date_add":1531842391,"date_updt":1531842391,"orderindex":0}

De CISM wënscht eng schéin Summervakanz

17 Juli 2018


D'Vakanz ass am gaangen an esou ass och gëschter Owend déi lescht Übung virun der Summerpaus vum CIS Menster ofgehalen ginn.
Alles ass nach eng kéier kontrolléiert, gebotzt a geraumt ginn. Zum Schluss ass nach zesummen eng Pizza giess ginn.

Natierlech stinn mir och iwwert Summervakanz am Déngscht vum Bierger a wäerten Iech wei gewinnt mat Artikelen an Infoen op eisem Site - www.cism.lu, op Facebook esou wéi op Instagram um Lafenden halen.

Porte ouverte vun de Menster Pompjeeën ass Sonndes, den 29. Juli ab 11.00 Auer esou ewéi d'Aweiung vun der neier VW Amarok Freides, den 17. August um 17.30 Auer.

De CISM wënscht jidderengem a besonnesch sengen Memberen eng schéin Summervakanz.

zurück