{"post_id":215,"title":"De Kleeschen zu Rued-Sir","content":"E Freiden, den 1. Dezember war et er\u00ebm\u00a0esou weit.\r\nDe Kleeschen a s\u00e4in\u00a0Gesell den Houseker waren bei de Kanner aus der Gemeng Betzder op Besuch.\r\nEm 17.30 ass et op der Gare zu Rued-Sir am Cort\u00e8ge\u00a0a Richtung Syrkus gaangen, wou d'Pompjee\u00ebn vu Menster an d'Police fir d\u00e9i n\u00e9ideg S\u00e9cherheet\u00a0gesuergt hunn.\r\nWei all Joer hunn d'Memberen vum CISM och eng Tiitchen\u00a0kritt.\r\n\r\nE Merci fir d'Fotoen geet un de \"Service Communication\" vun der Gemeng Betzder.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3559_nn_kl_def-800x360.jpg","gallery":[{"img":{"ID":216,"id":216,"title":"IMG_3339nn_kl_def","filename":"IMG_3339nn_kl_def.jpg","filesize":1294374,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/de-kleeschen-zu-rued-sir\/img_3339nn_kl_def\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"img_3339nn_kl_def","status":"inherit","uploaded_to":215,"date":"2017-12-05 11:01:02","modified":"2017-12-05 11:01:02","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":2500,"height":1495,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-300x179.jpg","medium-width":300,"medium-height":179,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-768x459.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":459,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-1024x612.jpg","large-width":840,"large-height":502,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":919,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1225,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-250x150.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":150,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-500x299.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":299,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-800x478.jpg","_large-width":800,"_large-height":478,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/IMG_3339nn_kl_def-1200x718.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":718}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"de-kleeschen-zu-rued-sir","date_add":1512475324,"date_updt":1512475417,"orderindex":0}

De Kleeschen zu Rued-Sir

05 Dezember 2017


E Freiden, den 1. Dezember war et erëm esou weit.
De Kleeschen a säin Gesell den Houseker waren bei de Kanner aus der Gemeng Betzder op Besuch.
Em 17.30 ass et op der Gare zu Rued-Sir am Cortège a Richtung Syrkus gaangen, wou d'Pompjeeën vu Menster an d'Police fir déi néideg Sécherheet gesuergt hunn.
Wei all Joer hunn d'Memberen vum CISM och eng Tiitchen kritt.

E Merci fir d'Fotoen geet un de "Service Communication" vun der Gemeng Betzder.

zurück