

D’Gemeng Betzder love to help …

13 April 2017


A Präsenz vum Här Buergermeeschter Edgard Arendt, Vertrieder vu Schäffen- a Gemengerot, souwéi Responsabel vun der Croix-Rouge an enger Rei Memberen vum CISM, kruten leschten Donneschden, de 6. Abrëll um 20.00 Auer, 22 Leit aus der Gemeng Betzder am Pompjeesbau hiren Éischt Hëllef Diplom iwwerreecht.

Alleguer d'Memberen vum CISM wënschen all de Participanten ni an esou eng Situatioun ze kommen, wann et dann awer de Fall soll sinn, wëssen si mat geleierten Handgrëffer wat si sollen maachen.

Nom Slogan vum Centre d'incendie et de secours Menster - CISM love to help ... -  rappelléieren mir dass et wichteg ass, e Cour an der Éischt Hëllef ze maachen.

zurück