{"post_id":186,"title":"\u00c9ischt H\u00ebllef Cour","content":"W\u00ebllt dir aneren Leit an enger Noutsituatioun richteg h\u00ebllefen?\r\nDann hutt dir elo M\u00e9iglechkeet bei de Kollegen vum CISGM zu M\u00e4ertert en \u00c9ischt H\u00ebllef Cour ze maachen.\r\n\r\nNom Slogan vum Centre d'incendie et de secours Menster\u00a0- CISM love to help ... - \u00a0rappell\u00e9ieren mir\u00a0dass et wichteg ass, e Cour an der \u00c9ischt H\u00ebllef ze maachen.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Eischt-Hellef-Cour-cism-566x800.jpg","gallery":[{"img":{"ID":121,"id":121,"title":"Cism love to help...","filename":"Cism-love-to-help....jpg","filesize":397939,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help....jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/dgemeng-betzder-love-to-help\/cism-love-to-help\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"cism-love-to-help","status":"inherit","uploaded_to":115,"date":"2017-04-13 15:05:18","modified":"2017-04-13 15:05:18","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":2481,"height":1749,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-300x211.jpg","medium-width":300,"medium-height":211,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-768x541.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":541,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-1024x722.jpg","large-width":840,"large-height":592,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help....jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1083,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help....jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1444,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-250x176.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":176,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-500x352.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":352,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-800x564.jpg","_large-width":800,"_large-height":564,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Cism-love-to-help...-1200x846.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":846}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"eischt-hellef-cour","date_add":1505545979,"date_updt":1505546379,"orderindex":0}

Éischt Hëllef Cour

16 September 2017


Wëllt dir aneren Leit an enger Noutsituatioun richteg hëllefen?
Dann hutt dir elo Méiglechkeet bei de Kollegen vum CISGM zu Mäertert en Éischt Hëllef Cour ze maachen.

Nom Slogan vum Centre d'incendie et de secours Menster - CISM love to help ... -  rappelléieren mir dass et wichteg ass, e Cour an der Éischt Hëllef ze maachen.

zurück