{"post_id":194,"title":"hei feelt D\u00c4IN\u00a0Numm","content":"W\u00eblls du Leit an enger Noutsituatioun h\u00ebllefen?\r\nBass du um Rettungsd\u00e9ngscht interess\u00e9iert?\r\nW\u00eblls du an enger motiv\u00e9ierter\u00a0Equipe matschaffen?\r\n\r\nDann mell dech beim CISM!\r\n\r\n#heifeeltD\u00c4INNumm","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Compagne-800x575.jpg","gallery":[{"img":{"ID":196,"id":196,"title":"Bild 2","filename":"Bild-2.jpg","filesize":610651,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/hei-feelt-daein-numm\/bild-2\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"bild-2","status":"inherit","uploaded_to":194,"date":"2017-10-10 16:51:08","modified":"2017-10-10 16:51:08","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":2599,"height":1867,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-300x216.jpg","medium-width":300,"medium-height":216,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-768x552.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":552,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-1024x736.jpg","large-width":840,"large-height":604,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1103,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1471,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-250x180.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":180,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-500x359.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":359,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-800x575.jpg","_large-width":800,"_large-height":575,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Bild-2-1200x862.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":862}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"hei-feelt-daein-numm","date_add":1507661515,"date_updt":1507661515,"orderindex":0}

hei feelt DÄIN Numm

10 Oktober 2017


Wëlls du Leit an enger Noutsituatioun hëllefen?
Bass du um Rettungsdéngscht interesséiert?
Wëlls du an enger motivéierter Equipe matschaffen?

Dann mell dech beim CISM!

#heifeeltDÄINNumm

zurück