{"post_id":613,"title":"Kiermesbal zu Menster – 19.11.2022","content":"\"T'ass Kiermes am Duerf, an de Spillmann ass do...\"\r\n\r\n- Kiermesbal, Centre Culturel zu Menster\r\n- 19. November 2022\r\n-\u00a0 18:00-22:00: Kiermesteller op Bestellung\r\n- 22:00-03:00: Kiermesbal (80's & 90's Party)\r\n\r\nIessen ab 18:00 Auer:\r\nOp Reservatioun zerw\u00e9ieren mir gutt gef\u00ebllte Kiermesteller (20\u20ac) mat entweder Ham an allerlee Charcuterie, K\u00e9is, oder engem Mix vu b\u00e9idem. D'Entr\u00e9e fir op de Bal ass inclus.\r\nD'Reservatiounen lafen ab dem 10.10.22 iwwer:\r\ninfo@cism.lu oder 661 727 854 (MO-FR 18:00-19:00)\r\n\r\nKiermesbal ab 22:00 Auer:\r\nAb 22:00 Auer leet den DJ S\u00e9bi d\u00e9i beschten Hits aus den 80er an 90er op.\r\nFir genuch Gedr\u00e9nks a g\u00e9int de klengen Honger t\u00ebschenduerch ass natierlech beschtens gesuergt.\r\nOweskeess: 5\u20ac","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Menster-Kiermes-2022-FB-800x419.png","gallery":[{"img":{"ID":615,"id":615,"title":"IMG_20211113_181511603","filename":"IMG_20211113_181511603-scaled.jpg","filesize":445571,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-scaled.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/kiermesbal-zu-menster-19-11-2022\/img_20211113_181511603\/","alt":"","author":"1","description":"","caption":"","name":"img_20211113_181511603","status":"inherit","uploaded_to":613,"date":"2023-02-01 18:11:42","modified":"2023-02-01 18:11:42","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1547,"height":2560,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-181x300.jpg","medium-width":181,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-768x1271.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1271,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-619x1024.jpg","large-width":619,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-928x1536.jpg","1536x1536-width":928,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-1237x2048.jpg","2048x2048-width":1237,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-151x250.jpg","_thumb-width":151,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-302x500.jpg","_medium-width":302,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-483x800.jpg","_large-width":483,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/IMG_20211113_181511603-1200x1986.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1986}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"kiermesbal-zu-menster-19-11-2022","date_add":1675278709,"date_updt":1675278709,"orderindex":0}

Kiermesbal zu Menster – 19.11.2022

01 Februar 2023


"T'ass Kiermes am Duerf, an de Spillmann ass do..."


- Kiermesbal, Centre Culturel zu Menster
- 19. November 2022
-  18:00-22:00: Kiermesteller op Bestellung
- 22:00-03:00: Kiermesbal (80's & 90's Party)


Iessen ab 18:00 Auer:
Op Reservatioun zerwéieren mir gutt gefëllte Kiermesteller (20€) mat entweder Ham an allerlee Charcuterie, Kéis, oder engem Mix vu béidem. D'Entrée fir op de Bal ass inclus.
D'Reservatiounen lafen ab dem 10.10.22 iwwer:

info@cism.lu oder 661 727 854 (MO-FR 18:00-19:00)


Kiermesbal ab 22:00 Auer:
Ab 22:00 Auer leet den DJ Sébi déi beschten Hits aus den 80er an 90er op.
Fir genuch Gedrénks a géint de klengen Honger tëschenduerch ass natierlech beschtens gesuergt.
Oweskeess: 5€

zurück