{"post_id":623,"title":"Kiermesbal zu Menster – 25.11.2023","content":" \"T'ass Kiermes am Duerf, an de Spillmann ass do...\" \r\n\r\n Kiermesbal zu Menster (III. Editioun)\r\n Centre Culturel\r\n 25. November 2023\r\n 18:00-22:00: Kiermesteller op Bestellung\r\n 22:00-03:00: Kiermesbal (80's & 90's Party)\r\n\r\n : \r\nOp Reservatioun zerw\u00e9ieren mir gutt gef\u00ebllte Kiermesteller (20\u20ac) vum Metzler (Ham a Charcuterie), mat K\u00e9is oder engem Mix vu b\u00e9idem . D'Entr\u00e9e fir op de Bal ass inclus.\r\nD'Reservatiounen lafen iwwer  info@cism.lu oder  661 727 854 (MO-FR 18:00-19:00)\r\n\r\n : \r\nAb 22:00 Auer leet den DJ S\u00e9bi d\u00e9i beschten Hits aus den 80er an 90er op.\r\nFir genuch Gedr\u00e9nks a g\u00e9int de klengen Honger t\u00ebschenduerch ass natierlech beschtens gesuergt. \r\nOweskeess: 5\u20ac","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Menster-Kiermes-2022-FB-800x419.jpg","gallery":[{"img":{"ID":619,"id":619,"title":"IMG-20221120-WA0012","filename":"IMG-20221120-WA0012.jpg","filesize":84423,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/kiermesbal-zu-menster-25-11-2023\/img-20221120-wa0012\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"img-20221120-wa0012","status":"inherit","uploaded_to":623,"date":"2023-11-08 17:22:36","modified":"2023-11-08 17:31:51","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":768,"height":1024,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012-225x300.jpg","medium-width":225,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1024,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012.jpg","large-width":768,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012.jpg","1536x1536-width":768,"1536x1536-height":1024,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012.jpg","2048x2048-width":768,"2048x2048-height":1024,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012-188x250.jpg","_thumb-width":188,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012-375x500.jpg","_medium-width":375,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012-600x800.jpg","_large-width":600,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/IMG-20221120-WA0012.jpg","post-thumbnail-width":768,"post-thumbnail-height":1024}}},{"img":{"ID":618,"id":618,"title":"20221119_144914","filename":"20221119_144914-scaled.jpg","filesize":617900,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-scaled.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/kiermesbal-zu-menster-25-11-2023\/20221119_144914\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"20221119_144914","status":"inherit","uploaded_to":623,"date":"2023-11-08 17:22:31","modified":"2023-11-08 17:31:51","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1920,"height":2560,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-225x300.jpg","medium-width":225,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-768x1024.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1024,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-768x1024.jpg","large-width":768,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-1152x1536.jpg","1536x1536-width":1152,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-1536x2048.jpg","2048x2048-width":1536,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-188x250.jpg","_thumb-width":188,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-375x500.jpg","_medium-width":375,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-600x800.jpg","_large-width":600,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_144914-1200x1600.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1600}}},{"img":{"ID":620,"id":620,"title":"20221119_235739","filename":"20221119_235739-scaled.jpg","filesize":592032,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-scaled.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/kiermesbal-zu-menster-25-11-2023\/20221119_235739\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"20221119_235739","status":"inherit","uploaded_to":623,"date":"2023-11-08 17:23:07","modified":"2023-11-08 17:31:51","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":2560,"height":1920,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-300x225.jpg","medium-width":300,"medium-height":225,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-768x576.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":576,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-1024x768.jpg","large-width":840,"large-height":630,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-1536x1152.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1152,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-2048x1536.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1536,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-250x188.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":188,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-500x375.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":375,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-800x600.jpg","_large-width":800,"_large-height":600,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/20221119_235739-1200x900.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":900}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"kiermesbal-zu-menster-25-11-2023","date_add":1699468340,"date_updt":1699468391,"orderindex":0}

Kiermesbal zu Menster – 25.11.2023

08 November 2023


"T'ass Kiermes am Duerf, an de Spillmann ass do..."


❓️ Kiermesbal zu Menster (III. Editioun)
Centre Culturel
25. November 2023
18:00-22:00: Kiermesteller op Bestellung
22:00-03:00: Kiermesbal (80's & 90's Party)


:
Op Reservatioun zerwéieren mir gutt gefëllte Kiermesteller (20€) vum Metzler (Ham a Charcuterie), mat Kéis oder engem Mix vu béidem . D'Entrée fir op de Bal ass inclus.
D'Reservatiounen lafen iwwer info@cism.lu oder 661 727 854 (MO-FR 18:00-19:00)


:
Ab 22:00 Auer leet den DJ Sébi déi beschten Hits aus den 80er an 90er op.
Fir genuch Gedrénks a géint de klengen Honger tëschenduerch ass natierlech beschtens gesuergt.
Oweskeess: 5€

zurück