{"post_id":550,"title":"Merci „Mulles“","content":"S\u00e4it dem 1. September 2019 huet de Patrick Linster de Posten vum Chef de Centre vum CIS Menster iwwerholl.\r\n\r\nDe Johnny Da Silva Cardoso besetzt de Posten vum Chef de Centre adjoint.\r\n\r\nOp d\u00ebsem Wee wollt de CIS Menster dem Christophe Moulin, deen elo siwen Joer Kommandant vun de Menster Pompjee\u00ebn war, e grousse MERCI soen fir seng geleeschten Aarbecht an eis weiderhin w\u00e4ert eng Hand mat upaken.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-1.2.-IMG_E4960-800x600.jpg","gallery":[{"img":{"ID":549,"id":549,"title":"BUET-2.2.-IMG_4957","filename":"BUET-2.2.-IMG_4957.jpg","filesize":1882060,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/buet-2-2-img_4957\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"buet-2-2-img_4957","status":"inherit","uploaded_to":0,"date":"2019-10-12 11:49:27","modified":"2019-10-12 11:49:27","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":3024,"height":4032,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-225x300.jpg","medium-width":225,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-768x1024.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1024,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-768x1024.jpg","large-width":768,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957.jpg","1536x1536-width":1152,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957.jpg","2048x2048-width":1536,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-188x250.jpg","_thumb-width":188,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-375x500.jpg","_medium-width":375,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-600x800.jpg","_large-width":600,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/BUET-2.2.-IMG_4957-1200x1600.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1600}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"merci-mulles","date_add":1570888674,"date_updt":1571053577,"orderindex":0}

Merci „Mulles“

12 Oktober 2019


Säit dem 1. September 2019 huet de Patrick Linster de Posten vum Chef de Centre vum CIS Menster iwwerholl.

De Johnny Da Silva Cardoso besetzt de Posten vum Chef de Centre adjoint.

Op dësem Wee wollt de CIS Menster dem Christophe Moulin, deen elo siwen Joer Kommandant vun de Menster Pompjeeën war, e grousse MERCI soen fir seng geleeschten Aarbecht an eis weiderhin wäert eng Hand mat upaken.

zurück