{"post_id":212,"title":"Mir soen Iech MERCI","content":"No engem flotten a kalem\u00a0Weekend, wou den CISM mat engem Gedr\u00e9nksstand\u00a0zu Rued-Sir um Chr\u00ebschtmaart\u00a0vertrueden war, kruten mir g\u00ebschter Owend d\u00e9i gutt\u00a0Nouvelle eisen 500. Facebook Like op eiser S\u00e4it\u00a0kritt ze hunn.\r\nS\u00e4it gutt\u00a0engem Joer sinn mir elo mat Facebook, esou ew\u00e9i\u00a0mat enger neier Internets\u00e4it - www.cism.lu - online.\r\nMir w\u00ebllen\u00a0Iech weiderhin\u00a0mat eisen Artikelen \/ Post's gutt inform\u00e9ieren an \u00ebmmer\u00a0um Lafenden halen.\r\n\r\nDe CISM w\u00ebnscht Iech sch\u00e9in Feierdeeg an e flott neit Joer 2018.\r\n\r\nMir soen Iech MERCI","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Merci-800x566.jpg","gallery":[{"img":{"ID":214,"id":214,"title":"weihnachten","filename":"weihnachten.jpg","filesize":813897,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/mir-soen-iech-merci\/weihnachten\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"weihnachten","status":"inherit","uploaded_to":212,"date":"2017-12-04 16:08:06","modified":"2017-12-04 16:08:06","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":3508,"height":2481,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-300x212.jpg","medium-width":300,"medium-height":212,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-768x543.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":543,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-1024x724.jpg","large-width":840,"large-height":594,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1086,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1448,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-250x177.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":177,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-500x354.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":354,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-800x566.jpg","_large-width":800,"_large-height":566,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/weihnachten-1200x849.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":849}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"mir-soen-iech-merci","date_add":1512407303,"date_updt":1512407303,"orderindex":0}

Mir soen Iech MERCI

04 Dezember 2017


No engem flotten a kalem Weekend, wou den CISM mat engem Gedrénksstand zu Rued-Sir um Chrëschtmaart vertrueden war, kruten mir gëschter Owend déi gutt Nouvelle eisen 500. Facebook Like op eiser Säit kritt ze hunn.
Säit gutt engem Joer sinn mir elo mat Facebook, esou ewéi mat enger neier Internetsäit - www.cism.lu - online.
Mir wëllen Iech weiderhin mat eisen Artikelen / Post's gutt informéieren an ëmmer um Lafenden halen.

De CISM wënscht Iech schéin Feierdeeg an e flott neit Joer 2018.

Mir soen Iech MERCI

zurück