{"post_id":339,"title":"Porte Ouverte vum CIS Menster","content":"Et ass er\u00ebm souw\u00e4it, de CIS Menster huet Porte Ouverte. Rendezvous ass de 29. Juli ab 11.00 Auer zu Menster beim Centre Culturel.\r\n\r\nEn Abl\u00e9ck an de Rettungsd\u00e9ngscht. Firwat sinn Dampmelder gutt? Dir k\u00ebnnt deen Dag mam offizielle Br\u00e9if \u00e4ren Dampmelder bei eis ofhuelen. D\u00ebst an aner Saachen stinn um Programm.\r\n\r\nZesummen mat der Police L\u00ebtzebuerg vu Rued-Sir an de Kollegen vun der Motorradstaffel Dr\u00e4il\u00e4nnereck Remich-Schengen, free\u00ebn mir eis op Iech.","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-575x800.jpg","gallery":[{"img":{"ID":308,"id":308,"title":"Logo CIS Menster klein","filename":"Logo-CIS-Menster-klein.jpg","filesize":257445,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/viel-arbeit-in-der-letzten-zeit-fuer-das-cism\/logo-cis-menster-klein\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"logo-cis-menster-klein","status":"inherit","uploaded_to":301,"date":"2018-06-13 15:49:12","modified":"2018-06-13 15:49:12","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":2481,"height":1771,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-300x214.jpg","medium-width":300,"medium-height":214,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-768x548.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":548,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-1024x731.jpg","large-width":840,"large-height":600,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1096,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1462,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-250x178.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":178,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-500x357.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":357,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-800x571.jpg","_large-width":800,"_large-height":571,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Logo-CIS-Menster-klein-1200x857.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":857}}},{"img":{"ID":340,"id":340,"title":"Flyer new 4","filename":"Flyer-new-4.jpg","filesize":1927606,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/porte-ouverte-vum-cis-menster\/flyer-new-4\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"flyer-new-4","status":"inherit","uploaded_to":339,"date":"2018-07-12 08:16:01","modified":"2018-07-12 08:16:01","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1867,"height":2599,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-216x300.jpg","medium-width":216,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-768x1069.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1069,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-736x1024.jpg","large-width":736,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4.jpg","1536x1536-width":1103,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4.jpg","2048x2048-width":1471,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-180x250.jpg","_thumb-width":180,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-359x500.jpg","_medium-width":359,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-575x800.jpg","_large-width":575,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Flyer-new-4-1200x1670.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1670}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"porte-ouverte-vum-cis-menster","date_add":1531390602,"date_updt":1531390767,"orderindex":0}

Porte Ouverte vum CIS Menster

12 Juli 2018


Et ass erëm souwäit, de CIS Menster huet Porte Ouverte. Rendezvous ass de 29. Juli ab 11.00 Auer zu Menster beim Centre Culturel.

En Abléck an de Rettungsdéngscht. Firwat sinn Dampmelder gutt? Dir kënnt deen Dag mam offizielle Bréif ären Dampmelder bei eis ofhuelen. Dëst an aner Saachen stinn um Programm.

Zesummen mat der Police Lëtzebuerg vu Rued-Sir an de Kollegen vun der Motorradstaffel Dräilännereck Remich-Schengen, freeën mir eis op Iech.

zurück